มกราคม 2563
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
29
30
31
New Year's Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FTD - 1 1 Asset
INTU23C2111A
21
22
23
24
25
26
27
XD - 1 1 Asset
BTS (CD)
28
29
30
XD - 1 1 Asset
UV (CD)
31
LTD - 5 5 Asset
ADVA23C2001A
BEM23C2001A
BJC23C2001A
MINT23C2001A
TOP23C2001A
1
Today
Holidays
XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XN
Excluding Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
PC
Par Change
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
FTD
First Trade Date​
วันซื้อขายวันแรก
LTD
Last Trade Date
วันซื้อขายวันสุดท้าย
PMD
Payment Date
วันที่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ