สิงหาคม 2565
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
31
1
XD - 1 1 Asset
EPG (CD)
2
3
XD - 2 2 Asset
BTS (CD)
BLAND (CD)
4
5
XD - 1 1 Asset
PTL (CD)
6
7
8
9
10
XD - 1 1 Asset
SCC (CD)
11
H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day
12
13
14
15
XD - 1 1 Asset
PTTEP (CD)
16
17
XD - 1 1 Asset
LPN (CD)
18
XB - 1 1 Asset
TOP
19
XD - 1 1 Asset
ADVANC (CD)
20
21
22
XD - 3 3 Asset
KCE (CD)
TU (CD)
GGC (CD)
23
XD - 4 4 Asset
STA (CD)
STA (CD)
SPALI (CD)
BLA (CD)
24
XD - 10 10 Asset
BJC (CD)
INTUCH (CD)
QH (CD)
WORK (CD)
SGP (CD)
CHG (CD)
MEGA (CD)
TKN (CD)
SPRC (CD)
PSH (CD)
25
XD - 4 4 Asset
LH (CD)
BH (CD)
AMATA (CD)
BGRIM (CD)
26
XD - 6 6 Asset
TVO (SD)
TVO (CD)
PSL (CD)
CK (CD)
CBG (CD)
ORI (CD)
27
28
29
XD - 3 3 Asset
SIRI (CD)
SPCG (CD)
TOA (CD)
30
XD - 2 2 Asset
CPF (CD)
BCPG (CD)
31
XD - 1 1 Asset
BCH (CD)
1
2
3
Today
Holidays
XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XN
Excluding Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
PC
Par Change
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
FTD
First Trade Date​
วันซื้อขายวันแรก
LTD
Last Trade Date
วันซื้อขายวันสุดท้าย
PMD
Payment Date
วันที่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ