กุมภาพันธ์ 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
FTD - 12 12 Asset
AAV23C1906A
BGRI23C1906A
BH23C1906A
CPN23C1906A
GPSC23C1906A
KBAN23C1906A
LH23C1906A
SCC23C1906A
STA23C1906A
SUPE23C1906A
THAN23C1906A
TOA23C1906A
6
7
8
9
10
11
12
XD - 1 1 Asset
PTTEP (CD)
PMD - 22 22 Asset
ANAN23C1901A
AP23C1901A
BANP23C1901A
BEAU23C1901A
BEM23C1901A
BJC23C1901A
BPP23C1901A
CBG23C1901A
COM723C1901A
EA23C1901A
GGC23C1901A
HMPR23C1901A
KCE23C1901A
LH23C1901A
MONO23C1901A
PTT23C1901A
PTTE23C1901A
PTTG23C1901A
SUPE23C1901A
THAI23C1901A
TTA23C1901A
UNIQ23C1901A
13
14
15
16
17
18
Makha Bucha Day
19
20
XD - 1 1 Asset
ADVANC (CD)
21
XD - 1 1 Asset
INTUCH (CD)
22
XD - 2 2 Asset
VGI (CD)
GPSC (CD)
23
24
25
FTD - 12 12 Asset
BCH23C1907A
BCP23C1907A
CHG23C1907A
CK23C1907A
CKP23C1907A
GUNK23C1907A
PSL23C1907A
SPRC23C1907A
STEC23C1907A
TASC23C1907A
TISC23C1907A
TVO23C1907A
26
XD - 1 1 Asset
IRPC (CD)
27
XD - 1 1 Asset
LPN (CD)
28
XD - 2 2 Asset
RS (CD)
TOP (CD)
LTD - 9 9 Asset
ADVA23C1902A
BCPG23C1902A
CENT23C1902A
KBAN23C1902A
MEGA23C1902A
TASC23C1902A
TKN23C1902A
TRUE23C1902A
TU23C1902A
1
2
Today
Holidays
XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XN
Excluding Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
PC
Par Change
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
FTD
First Trade Date​
วันซื้อขายวันแรก
LTD
Last Trade Date
วันซื้อขายวันสุดท้าย
PMD
Payment Date
วันที่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ