กันยายน 2562
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
XR - 1 1 Asset
GPSC
XD - 2 2 Asset
CK (CD)
BCPG (CD)
4
XD - 2 2 Asset
BBL (CD)
KKP (CD)
5
XD - 1 1 Asset
EGCO (CD)
6
XD - 2 2 Asset
RATCH (CD)
LHFG (CD)
7
8
9
10
XD - 1 1 Asset
HMPRO (CD)
11
XD - 4 4 Asset
KBANK (CD)
BAY (CD)
BANPU (CD)
BDMS (CD)
PMD - 13 13 Asset
ADVA23P1908A
AOT23P1908A
BANP23P1908A
BDMS23P1908A
CBG23C1908A
CENT23C1908A
DTAC23P1908A
ESSO23C1908A
INTU23C1908A
IRPC23C1908A
KTC23C1908A
PTTG23C1908A
SGP23C1908A
12
XD - 4 4 Asset
THANI (CD)
TOP (CD)
BPP (CD)
TPIPP (CD)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
XD - 1 1 Asset
GGC (CD)
25
26
XT - 1 1 Asset
TMB
27
XB - 1 1 Asset
S
28
29
30
LTD - 9 9 Asset
EA23C1909A
GFPT23C1909A
IVL23P1909A
PLAN23C1909A
PRM23C1909A
PTTE23P1909A
ROBI23C1909A
RS23C1909A
WORK23C1909A
1
2
3
4
5
Today
Holidays
XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XN
Excluding Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
PC
Par Change
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
FTD
First Trade Date​
วันซื้อขายวันแรก
LTD
Last Trade Date
วันซื้อขายวันสุดท้าย
PMD
Payment Date
วันที่ได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ