กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 27 กันยายน 2562 16:49

การใช้สิทธิ DW
เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 ก.ย. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 03 ต.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 03 ต.ค. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 30 ก.ย. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 01 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 ต.ค. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EA23C1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 58.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.60 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GFPT23C1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 17.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.80 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL23P1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 40.982
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.29325 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PLAN23C1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 7.808
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.43992 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PRM23C1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 7.451
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.94126 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE23P1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 108.074
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 16.70286 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ROBI23C1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 67.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RS23C1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 21.737
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.92803 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WORK23C1909A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.80 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้