กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 19 สิงหาคม 2562 09:59

การใช้สิทธิ DW
เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 04 ก.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 04 ก.ย. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 30 ส.ค. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 02 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 04 ก.ย. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA23P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 150.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT23P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 56.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP23P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.698
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.42442 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BDMS23P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.70 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CBG23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 70.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CENT23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 51.209
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.83306 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC23P1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 42.093
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.83147 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ESSO23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 12.387
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.7567 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : INTU23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 66.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IRPC23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.70
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.20 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTC23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 36.246
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.69508 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTG23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 80.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SGP23C1908A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.60 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้