กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 12 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 17 กรกฎาคม 2562 15:36

การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 ก.ค. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 05 ส.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 05 ส.ค. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 31 ก.ค. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 01 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 05 ส.ค. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCH23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.867
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 4.37063 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCP23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 36.435
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 10.83189 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CHG23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.363
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 0.59072 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CK23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 29.667
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 8.89996 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CKP23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.971
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 1.39313 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GUNK23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 3.239
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 0.74758 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PSL23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 2.70 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SPRC23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 4.50 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STEC23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 26.397
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 4.39947 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TASC23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.673
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 4.41345 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TISC23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 92.391
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 9.23873 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TVO23C1907A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 33.037
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)          : 11.66045 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้