กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 30 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 16:49

 

 การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 มิ.ย. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 03 ก.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 03 ก.ค. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 28 มิ.ย. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 ก.ค. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AAV23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 4.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.90 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AMAT23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 32.744
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.47283 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 73.779
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.59129 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 20.546
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.91359 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BBL23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 254.429
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 29.35995 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BDMS23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 29.761
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.9681 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEAU23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 14.698
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.21336 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BGRI23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 34.797
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.93613 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BH23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 217.836
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 18.81468 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 88.606
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 5.61167 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPN23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 90.614
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.84931 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 62.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.50 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GLOB23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.60
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.76676 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 72.08
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.8613 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : IVL23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 63.608
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.21004 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KBAN23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 220.92
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 18.65672 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTB23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.149
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.56303 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : LH23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 12.005
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.5823 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MTC23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 64.669
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.58495 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTT23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 63.40
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.92521 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 170.395
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 20.46664 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTG23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 115.789
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.48692 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCC23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 519.682
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 73.52941 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : STA23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.957
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.65116 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SUPE23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 0.90
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.50 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : THAN23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.072
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.07533 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TMB23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.657
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.77308 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TOA23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 41.76
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.4395 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TOP23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 88.592
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 14.37195 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WHA23C1906A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.881
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.46068 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้