กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 12 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 16:53

        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ค. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 05 มิ.ย. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW            : 05 มิ.ย. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 31 พ.ค. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 03 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 186.583
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 20.62281 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCPG23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 17.821
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 4.45534 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEM23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 10.912
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 3.1743 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BJC23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 57.375
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 8.90313 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CBG23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 37.605
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 12.86505 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : COM723C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 15.113
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 4.87496 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GULF23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 98.852
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 9.88533 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KCE23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 33.249
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 11.73433 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 42.544
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 9.89413 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ORI23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 7.985
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 2.40506 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTG23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 10.592
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 2.45194 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA23C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 50.898
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)         : 11.81614 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้