กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 22 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 31 มกราคม 2562 09:51

การใช้สิทธิ DW                                                  

 

เรื่อง                                                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่แจ้งสารสนเทศ                                        : 15 ม.ค. 2562

วันใช้สิทธิ                                                   : 05 ก.พ. 2562

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW                   : 05 ก.พ. 2562

วันทำการซื้อขายสุดท้าย                                    : 31 ม.ค. 2562

วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                                 : วันที่ 01 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 05 ก.พ. 2562

 

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : ANAN23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 6.355

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 0.78214 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : AP23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 12.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 2 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BANP23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 26.996

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 3.43584 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BEAU23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 35.393

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 1.96626 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BEM23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 9.333

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 2.48225 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BJC23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 69.785

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 11.96315 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BPP23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 31.605

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 4.44444 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : CBG23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 73.669

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 14.93206 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : COM723C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 23.50

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 4 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : EA23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 47.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 13 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : GGC23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 17.80

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 3.70 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                              : HMPR23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 21.776

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 2.67244 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                                : KCE23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                        : 59.305

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 6.42467 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : LH23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 13.815

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 3.28472 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : MONO23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 3.35

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 1 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : PTT23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 68.963

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 9.85222 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : PTTE23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 219.274

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 13.82743 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                             : PTTG23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 127.267

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 9.78953 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                              : SUPE23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 2.10

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 0.70 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                              : THAI23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 40.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 1 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : TTA23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 10.20

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 1.80 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : UNIQ23C1901A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 18.50

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 3.60 : 1

 

 

หมายเหตุ  :

1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี

2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ

ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW

และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW

จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW

ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

 

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ      : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม

ตำแหน่ง                   : กรรมการผู้จัดการ