กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 09:51


การใช้สิทธิ DW                    


เรื่อง                         : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่แจ้งสารสนเทศ                   : 12 พ.ย. 2561

วันใช้สิทธิ                       : 04 ธ.ค. 2561

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW    : 04 ธ.ค. 2561

วันทำการซื้อขายสุดท้าย                  : 29 พ.ย. 2561

วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 30 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 04 ธ.ค. 2561


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AAV23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.615

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.87175 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BBL23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 217.834

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 38.71467 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCH23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 18.258

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.44109 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CHG23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.17

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.39439 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EGCO23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 253.305

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 38.97116 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GLOB23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 18.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.50 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : HANA23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 35.089

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.69591 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTB23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 20.783

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.86668 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PSH23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 23.38

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.89666 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCC23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 520.077

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 98.13543 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SIRI23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 1.951

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.34146 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SPAL23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 24.588

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.93422 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SUPE23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 1.20

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.40 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TOP23C1811A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 106.066

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.80264 : 1หมายเหตุ                      :

1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี

2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ

โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DWและผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW

ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด


ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ             : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม

ตำแหน่ง                        : กรรมการผู้จัดการ