กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 12 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 31 มกราคม 2562 10:28

การใช้สิทธิ DW                                                                 

 

เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่แจ้งสารสนเทศ : 11 ต.ค. 2561

วันใช้สิทธิ : 05 พ.ย. 2561

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW : 05 พ.ย. 2561

วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 31 ต.ค. 2561

วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 01 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 05 พ.ย. 2561

 

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : AMAT23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 25.295

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.8915 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BDMS23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 25.87

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.97994 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CKP23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)  : 4.474

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.79531 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CPAL23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 93.799

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 9.87362 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CPF23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 27.349

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.90701 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CPN23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 90.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 9.50 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : IRPC23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 8.378

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 1.97122 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : IVL23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 58.743

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 10.7689 : 1

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : MINT23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 44.55

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 9.90001 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : SPRC23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 17.533

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.61404 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TMB23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.222

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.7811 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : WHA23C1810A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 4.40

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.88 : 1

 

หมายเหตุ :

1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี

2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

 

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ