กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 10 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
อัพเดทเมื่อ 31 มกราคม 2562 09:50


การใช้สิทธิ DW                                      

 

เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันที่แจ้งสารสนเทศ : 11 ก.ย. 2561

วันใช้สิทธิ : 04 ต.ค. 2561

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW : 04 ต.ค. 2561

วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 28 ก.ย. 2561

วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 01 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 04 ต.ค. 2561


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BEC23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 13.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ESSO23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 19.827

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.72077 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : KTC23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 27.55

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5.11771 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : MC23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 15.631

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.88472 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : MONO23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 5.457

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.79378 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ORI23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 23.32

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.85814 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PSL23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 15.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : STA23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 14.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TPI23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 8.324

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 1.95863 : 1


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : UV23C1809A

ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 15.00

อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4 : 1

 

หมายเหตุ :

1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ

กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี

กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี

2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ

โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW

ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW

แต่ละรายกำหนด

 

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายธนวัฒน์ พานิชเกษม

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ