กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 30 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
การใช้สิทธิ DW เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่แจ้งสารสนเทศ : 12 มิ.ย. 2562 วันใช้สิทธิ : 03 ก.ค. 2562 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW : 03 ก.ค. 2562 วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 28 มิ.ย. 2562 วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 ก.ค. 2562 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : AAV23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 4.60 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.90 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : AMAT23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 32.744 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.47283 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : AOT23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 73.779 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 12.59129 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BANP23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 20.546 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.91359 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BBL23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 254.429 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 29.35995 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BDMS23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 29.761 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.9681 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BEAU23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 14.698 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.21336 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BGRI23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 34.797 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 10.93613 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BH23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 217.836 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 18.81468 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CPAL23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 88.606 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5.61167 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CPN23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 90.614 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 9.84931 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : DTAC23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 62.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 12.50 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : GLOB23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 22.60 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.76676 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : GPSC23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 72.08 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 10.8613 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : IVL23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 63.608 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 13.21004 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : KBAN23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 220.92 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 18.65672 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : KTB23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 22.149 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.56303 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : LH23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 12.005 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.5823 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : MTC23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 64.669 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 12.58495 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PTT23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 63.40 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 6.92521 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PTTE23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 170.395 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 20.46664 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PTTG23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 115.789 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.48692 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : SCC23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 519.682 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 73.52941 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : STA23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 16.957 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.65116 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : SUPE23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 0.90 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.50 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : THAN23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 6.072 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.07533 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TMB23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.657 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.77308 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TOA23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 41.76 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 10.4395 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TOP23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 88.592 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 14.37195 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : WHA23C1906A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 5.881 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.46068 : 1 หมายเหตุ : 1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี 2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ดูเพิ่มเติม
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 12 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
การใช้สิทธิ DW เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่แจ้งสารสนเทศ : 14 พ.ค. 2562 วันใช้สิทธิ : 05 มิ.ย. 2562 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW : 05 มิ.ย. 2562 วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 31 พ.ค. 2562 วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 03 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2562 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ADVA23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 186.583 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 20.62281 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BCPG23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 17.821 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.45534 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BEM23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 10.912 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.1743 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BJC23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 57.375 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 8.90313 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CBG23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 37.605 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 12.86505 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : COM723C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 15.113 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.87496 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : GULF23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 98.852 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 9.88533 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : KCE23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 33.249 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 11.73433 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : MINT23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 42.544 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 9.89413 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ORI23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 7.985 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.40506 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PTG23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 10.592 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.45194 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : SAWA23C1905A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 50.898 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 11.81614 : 1 หมายเหตุ : 1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี 2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ดูเพิ่มเติม