กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 1 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
การใช้สิทธิ DW เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่แจ้งสารสนเทศ : 29 ต.ค. 2562 วันใช้สิทธิ : 21 พ.ย. 2562 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW : 21 พ.ย. 2562 วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 พ.ย. 2562 วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 18 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2562 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : VGI23C1911A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 1.172 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.88353 : 1 หมายเหตุ : 1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี 2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ดูเพิ่มเติม
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
การใช้สิทธิ DW เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่แจ้งสารสนเทศ : 11 ก.ย. 2562 วันใช้สิทธิ : 03 ต.ค. 2562 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW : 03 ต.ค. 2562 วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 30 ก.ย. 2562 วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 01 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 03 ต.ค. 2562 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : EA23C1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 58.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 13.60 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : GFPT23C1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 17.50 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5.80 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : IVL23P1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 40.982 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 8.29325 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PLAN23C1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 7.808 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.43992 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PRM23C1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 7.451 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.94126 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : PTTE23P1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 108.074 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 16.70286 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ROBI23C1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 67.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 11 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : RS23C1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 21.737 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5.92803 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : WORK23C1909A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 26.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5.80 : 1 หมายเหตุ : 1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี 2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ดูเพิ่มเติม