กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
การใช้สิทธิ DW เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่แจ้งสารสนเทศ : 11 ก.พ. 2562 วันใช้สิทธิ : 05 มี.ค. 2562 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW : 05 มี.ค. 2562 วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 28 ก.พ. 2562 วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 01 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 05 มี.ค. 2562 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : ADVA23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 250.181 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 22.56318 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : BCPG23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 21.624 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.91449 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : CENT23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 58.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 13 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : KBAN23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 252.377 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 21.94426 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : MEGA23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 52.54 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 13.87925 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TASC23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 17.50 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5.50 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TKN23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 18.779 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 5.93014 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TRUE23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 7.70 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.80 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : TU23C1902A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 19.725 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง) : 3.74784 : 1 หมายเหตุ : 1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี 2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
ดูเพิ่มเติม
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 22 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย SCBS
การใช้สิทธิ DW เรื่อง                                                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่แจ้งสารสนเทศ                                        : 15 ม.ค. 2562 วันใช้สิทธิ                                                   : 05 ก.พ. 2562 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW                   : 05 ก.พ. 2562 วันทำการซื้อขายสุดท้าย                                    : 31 ม.ค. 2562 วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                                 : วันที่ 01 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 05 ก.พ. 2562 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : ANAN23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 6.355 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 0.78214 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : AP23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 12.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 2 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BANP23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 26.996 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 3.43584 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BEAU23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 35.393 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 1.96626 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BEM23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 9.333 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 2.48225 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BJC23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 69.785 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 11.96315 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : BPP23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 31.605 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 4.44444 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : CBG23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 73.669 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 14.93206 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : COM723C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 23.50 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 4 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : EA23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 47.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 13 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : GGC23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 17.80 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 3.70 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                              : HMPR23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 21.776 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 2.67244 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                                : KCE23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                        : 59.305 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 6.42467 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : LH23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 13.815 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 3.28472 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : MONO23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 3.35 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 1 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : PTT23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 68.963 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 9.85222 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : PTTE23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 219.274 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 13.82743 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                             : PTTG23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 127.267 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 9.78953 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                              : SUPE23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 2.10 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 0.70 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                              : THAI23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 40.00 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 1 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : TTA23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 10.20 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)               : 1.80 : 1 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ                               : UNIQ23C1901A ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                                       : 18.50 อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)                : 3.60 : 1 หมายเหตุ  : 1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิ กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี 2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ      : นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
ดูเพิ่มเติม