ประเภทของ DW ที่แบ่งตามข้อกำหนดการใช้สิทธิ
อัพเดทเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562 11:28

ประเภทของ DW ที่แบ่งตามข้อกำหนดการใช้สิทธิ


DW สามารถแบ่งตามข้อกำหนดการใช้สิทธิ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

1.  European Style (สิทธิแบบยุโรป) คือ DW ที่นักลงทุนสามารถใช้สิทธิได้ ณ วันครบกำหนดอายุของ DWเท่านั้น

2.  American Style (สิทธิแบบอเมริกัน) คือ DW ที่นักลงทุนสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการจนถึงวันสุดท้ายที่สามารซื้อขาย DW ได้

3.  Pseudo-American Style (สิทธิแบบอเมริกันเทียม) คือ DW ที่นักลงทุนสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวได้เป็นระยะตามระยะเวลาที่ผู้ออก DW กำหนด เช่น ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ DW นั้นยังไม่หมดอายุ

DW ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในขณะนี้จะเป็นประเภทสิทธิแบบยุโรปเท่านั้น