ลักษณะของ Derivative Warrant (DW)
อัพเดทเมื่อ 20 กันยายน 2564 09:52

ลักษณะของ Derivative Warrant (DW)

 

สำหรับนักลงทุนที่สนใจซื้อขาย DW ควรทำความเข้าใจลักษณะของ DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการตัดสินใจซื้อขาย

ซึ่งลักษณะที่สำคัญมีดังนี้

- มีทั้งสิทธิซื้อ (Call DW) และสิทธิขาย (Put DW)

- หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (Single Stock) และดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index

- ลักษณะของ DW แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ออก DW จะเป็นผู้กำหนด เช่น

ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ วันครบกำหนดอายุ และจำนวน DW ที่ออกเสนอขาย

- สามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุ (European Style)

- สามารถใช้สิทธิกับผู้ออก DW (ใช้สิทธินอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ส่งมอบส่วนต่างของราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement)

- อาจมีสินทรัพย์ที่เป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินที่เป็นประกัน

- มีอายุไม่เกิน 2 ปี

- ผู้ออกจะจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อย 1 ราย (Market Maker)

- ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออก DW แต่ละรายอาจไม่เท่ากัน

ขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก DW แต่ละราย