ประเภทของ DW ที่แบ่งตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง
อัพเดทเมื่อ 18 มกราคม 2562 09:58

ประเภทของ DW ที่แบ่งตามประเภทของสินทรัพย์อ้างอิง


คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1.  หุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50

2.  หุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 โดยหุ้นในลำดับที่ 51 ถึง 100 แต่ละหุ้นต้องมี มูลค่าตลาดเฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทรวมติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุด 

3.  ดัชนีหลักทรัพย์ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET 100

ดัชนีหลักทรัพย์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใช้เป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหุ้นตามข้อ 1หรือข้อ 2 หรือดัชนีหลักทรัพย์ตามข้อ 3


อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2556, เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4)