กระบวนการ Direct Listing
อัพเดทเมื่อ 21 มกราคม 2562 09:49

กระบวนการ Direct Listing

      ในอดีตรูปแบบการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเป็นแบบเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญคือ เป็นแบบการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในช่วงระหว่างวันจองซื้อถึงวันที่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ (หรือเรียกว่า Price Risk) เนื่องมาจากหุ้นสามัญอ้างอิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ตลอดเวลา  

      เพื่อทำให้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีความคล่องตัว และเป็นลดความเสี่ยงด้านราคาในช่วงระหว่างวันจองซื้อถึงวันที่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ สำนักงาน ก.ล.ต.จึงได้แก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา อนุญาตให้นำวิธีการซื้อขายในลักษณะ Direct Listing มาใช้ กล่าวคือ ผู้ออกจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และทยอยเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรงแก่ผู้ลงทุนผ่านระบบการซื้อขายที่ส่งเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้องเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปก่อน ในรูปแบบนี้จะไม่มีการแยกระหว่างการขายมือแรกกับการขายทอดต่อไป นักลงทุนทุกรายการสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากผู้ออกได้โดยตรงผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์


      อ้างอิงจาก สรุปการแก้ไขเกณฑ์การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์