วิธีการส่งมอบและชำระราคา
อัพเดทเมื่อ 20 กันยายน 2564 09:35

วิธีการส่งมอบและชำระราคา มี 2 วิธี คือ

    หากนักลงทุนถือ DW ไว้จนถึงวันหมดอายุ (Maturity Date) ผู้ออก DW จะมีวิธีการส่งมอบและชำระราคาของ DW ด้วยกัน 2 วิธี คือ

1.  Physical delivery คือ การส่งมอบด้วยสินทรัพย์อ้างอิงจริง

2.  Cash settlement คือ การชำระส่วนต่างของราคาด้วยเงินสด

 

ในปัจจุบัน วิธีการส่งมอบและชำระราคาของ DW จะใช้วิธีการชำระราคาเป็นเงินสด โดยผู้ออก DW จะชำระส่วนต่างของราคาระหว่าง ราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันหมดอายุของ DW กับราคาใช้สิทธิด้วยเงินสดให้แก่นักลงทุน เฉพาะในกรณีที่ DW มีสถานะเป็น In-the-money เท่านั้น และในกรณีที่ DW มีสถานะเป็น Out-of-the-money ผู้ออกจะไม่ต้องทำการชำระส่วนต่างของราคาแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามเงินสดส่วนต่างที่ได้จากการใช้สิทธิของนักลงทุนถือเป็นเงินได้พึงประเมินของนักลงทุน ดังนั้น นักลงทุนต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีด้วย ทั้งนี้ การคำนวณเงินสดส่วนต่างของ DW ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญสามารถคำนวณได้ดังนี้

 

กรณี Call DW: เงินสดส่วนต่าง = (ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง-ราคาใช้สิทธิ) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

กรณี Put DW: เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ-ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง) x อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย

 

ทั้งนี้ ผู้ออก DW จะดำเนินการใช้สิทธิให้โดยอัตโนมัติหากนักลงทุนได้รับเงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิดังกล่าว นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดของเงินสดส่วนต่างของ DW23 ได้จากเว็บไซต์ https://dw23.scbs.com