ลักษณะของ Derivative Warrant (DW)
ลักษณะของ Derivative Warrant (DW) สำหรับนักลงทุนที่สนใจซื้อขาย DW ควรทำความเข้าใจลักษณะของ DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการตัดสินใจซื้อขาย ซึ่งลักษณะที่สำคัญมีดังนี้ - มีทั้งสิทธิซื้อ (Call DW) และสิทธิขาย (Put DW) - หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (Single Stock) และดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index - ลักษณะของ DW แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ออก DW จะเป็นผู้กำหนด เช่น ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ วันครบกำหนดอายุ และจำนวน DW ที่ออกเสนอขาย - สามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุ (European Style) - สามารถใช้สิทธิกับผู้ออก DW (ใช้สิทธินอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) - ส่งมอบส่วนต่างของราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement) - อาจมีสินทรัพย์ที่เป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินที่เป็นประกัน - มีอายุไม่เกิน 2 ปี - ผู้ออกจะจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อย 1 ราย (Market Maker) - ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออก DW แต่ละรายอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก DW แต่ละราย
ดูเพิ่มเติม
ปัจจัยที่มีผลต่อราคา DW
เนื่องจากราคาทางทฤษฎีของราคา DW คำนวณมาจากแบบจำลอง Black-Scholes ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 6 ตัวด้วยกันดังรายละเอียดในตาราง ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อราคา DW  (ค่า Premium) จึงมี 6 ปัจจัย ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างราคา DW และปัจจัยที่มีผลต่อราคา DW สั้นๆ ได้ดังนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อราคา DW ราคา Call DW ราคา Put DW ราคาสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้น ลดลง ราคาใช้สิทธิ ลดลง เพิ่มขึ้น อายุคงเหลือของ DW ลดลง เพิ่มขึ้น ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง เงินปันผล เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ·     ถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดราคา DW คงที่ ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น ราคา Call DW จะเพิ่มขึ้น แต่ราคา Put DW จะลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงลดลง ราคา Call DW จะลดลง แต่ราคา Put DW จะเพิ่มขึ้น ·      สาเหตุเนื่องมาจากถ้าราคาสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น จะทำให้ Call DW มีโอกาสเป็น ITM มากขึ้นหรือมีมูลค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้น และทำให้ Put DW มีโอกาสเป็น OTM มากขึ้นหรือมีมูลค่าที่แท้จริงลดลง ·      การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีผลกระทบต่อราคา DW มาก ราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ·      ถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดราคา DW คงที่ ถ้านักลงทุนเลือก Call DW รุ่นที่มีระดับราคาใช้สิทธิสูง ราคาของ Call DW จะมีราคาหรือค่าพรีเมี่ยมที่ต่ำกว่า Call DW รุ่นที่มีระดับราคาใช้สิทธิต่ำกว่า ในทางตรงกันข้าม ถ้านักลงทุนเลือก Put DW รุ่นที่มีระดับราคาใช้สิทธิสูง ราคาของ Put DW จะมีราคาหรือค่าพรีเมี่ยมที่สูงกว่า Put DW รุ่นที่มีระดับราคาใช้สิทธิต่ำกว่า ·     สาเหตุเนื่องมาจากถ้านักลงทุนเลือก Call DW ที่ระดับราคาใช้สิทธิสูงในขณะที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงคงที่ จะทำให้ Call DW มีโอกาสเป็น OTM มากขึ้นหรือมีมูลค่าที่แท้จริงลดลง และถ้านักลงทุนเลือก Put DW ที่ระดับราคาใช้สิทธิสูงในขณะที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงคงที่ จะทำให้ Put DW มีโอกาสเป็น ITM มากขึ้นหรือมีมูลค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้น ·      ราคาใช้สิทธิมักไม่มีผลกระทบต่อราคา DW เนื่องจากเมื่อนักลงทุนเลือกรุ่นของ DW ที่ระดับราคาใช้สิทธิใดแล้ว ราคาใช้สิทธิจะคงที่ไปจนกระทั่ง DW หมดอายุ อายุคงเหลือของ DW (Time to Maturity) ·       ถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดราคา DW คงที่ เมื่อเวลาผ่านไปอายุคงเหลือของ DW จะลดลงส่งผลให้ราคาของทั้ง Call DW และ Put DW จะค่อยๆ ลดลง ·      สาเหตุเนื่องมาจากการเสื่อมค่าทางเวลา (Time Decay) ซึ่งทำให้มูลค่าตามเวลา (Time Value) ลดลง การเสื่อมค่าทางเวลาจะลดลงในอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้น และจะลดลงเร็วมากถ้า DW มีสถานะเป็น At-the-money (ATM) และใกล้วันหมดอายุ มูลค่าตามเวลาของ DW จะเท่ากับศูนย์ในวันที่ออปชั่นครบกำหนดอายุ ·       ยิ่งใกล้วันหมดอายุการเสื่อมค่าทางเวลาจะมีผลกระทบต่อราคา DW ยิ่งมาก ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง (Volatility) ·      ถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดราคา DW คงที่ เมื่อความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น ทั้งราคา Call DW และ Put DW จะเพิ่มขึ้น และถ้าความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงลดลง ทั้งราคา Call DW และ Put DWจะลดลง ·      สาเหตุเนื่องมาจากถ้าความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น จะทำให้ทั้ง Call DW และ Put DW มีโอกาสเป็น ITM มากขึ้นหรือมีมูลค่าแท้จริงเพิ่มขึ้น ·      ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงส่งผลกระทบต่อราคา DW น้อย อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) ·      ถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดราคา DW คงที่ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ราคา Call DW จะเพิ่มขึ้น แต่ราคาPut DW จะลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลง ราคา Call DW จะลดลง แต่ราคา Put DW จะเพิ่มขึ้น ·       ในทางทฤษฎีแล้วอัตราดอกเบี้ยถือว่าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส การซื้อ Call DW ทำให้สามารถชะลอการจ่ายเงินค่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงไปจนถึงวันครบกำหนดอายุ จึงทำให้มี Demand ใน Call DW สูงขึ้น ราคา Call DW จึงสูงขึ้น ในขณะที่การซื้อ Put DW เป็นการชะลอการขายสินทรัพย์อ้างอิงออกไปจนถึงวันครบกำหนดอายุ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นต้นทุนค่าเสียโอกาสจะสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มี Demand ใน Put DW ลดลง ราคา Put DW จึงลดลง ·       อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อราคา DW น้อยมาก เงินปันผล (Dividend) ·       ถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ ที่กำหนดราคา DW คงที่ ถ้าเงินปันผลเพิ่มขึ้น ราคา Call DW จะลดลง แต่ราคา Put DW จะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเงินปันผลลดลง ราคา Call DW จะเพิ่มขึ้น แต่ราคา Put DW จะลดลง ·    โดยทั่วไปแล้วเมื่อบริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลจะทำให้ราคาของหุ้นสามัญนั้นลดลงเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายออกมาโดยประมาณ จึงทำให้ Call DW มีโอกาสเป็น ITM มากขึ้นหรือมีมูลค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้น และทำให้ Put DW มีโอกาสเป็น OTM มากขึ้นหรือมีมูลค่าที่แท้จริงลดลง ·       เงินปันผลมีผลกระทบต่อราคา DW น้อยมาก
ดูเพิ่มเติม